Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin

 

§1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z Księgarni Internetowej SHS prowadzonej pod adresem www.ksiegarnia.shs.pl, 

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiegarnia.shs.pl (zwany dalej: Księgarnia Internetowa SHS), jest prowadzony przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000154779, o numerze NIP: 526-025-09-14, o numerze REGON: 000791361.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa 

2) numer telefonu: tel.: 22 6358701, 22 6359699

3) adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@shs.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego Księgarnia Internetowa SHS umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej ksiegarnia.shs.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§2 Definicje  

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument –osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta –osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Księgarnia Internetowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, nr KRS: 0000154779,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem ksiegarnia.shs.pl przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym,  

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,  

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.  

2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.  

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Księgarnia Internetowa SHS, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Księgarnia Internetowa SHS kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.  

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Księgarnia Internetowa SHS konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.  

3.6. Strona Sklepu internetowego Księgarnia Internetowa SHS posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

3.7. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień niezbędny jest:

a) komputer, telefon komórkowy lub podobne urządzenie z dostępem do internatu i przeglądarką internetową w aktualnej wersji,

b) aktywne konto poczty elektronicznej,

c) ponadto Klient powinien posiadać aktywny numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru Towaru.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży  

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Księgarnia Internetowa SHS można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Księgarnia Internetowa SHS jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Sprzedawca może czasowo wyłączyć całość lub cześć usług świadczonych w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu, a także z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów w dostępny mu sposób z wyprzedzeniem, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie www Sklepu.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W sklepie Księgarnia Internetowa SHS istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 

- płatność za pobraniem, 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym. 

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.  

5.2. Po złożeniu zamówienia z wyborem płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przekazać kwotę zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Księgarnia Internetowa SHS zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3. Sklep internetowy Księgarnia Internetowa SHS umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych: 

Tpay.com 

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.  

 

§ 6 Dostawa  

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysyłki towarów wynosi 4 dni. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:  

- Kurier InPost 

- Poczta Polska 

- InPost Paczkomaty 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. Koszt dostarczenia Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient. 

 

§ 7 Odstąpienie do umowy  

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny. 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy ksiegarnia@shs.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.  

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.  

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru. 

 

§ 8 Reklamacje  

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Towaru z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.  

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Towar bez wad. 

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Staowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa lub poprzez e-mail na adres ksiegarnia@shs.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada oraz, jeżeli jest to możliwe, udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.  

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 9 Dane osobowe  

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Ksiągarnia Internetowa SHS, dostępnego na stronie ksiegarnia.shs.pl. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe  

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.  

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.ksiegarnia.shs.pl

10.6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl